Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Vymedzenie pojmov:

 • Predávajúci je prevádzkovateľ webovej stránky www.kronikazivota.sk (ďalej len „Predávajúci”)
 • Kupujúci (zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s §7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
 • Tovarom je tlačená kniha „Kronika života“ v ponuke internetového obchodu (www.kronikazivota.sk) Predávajúceho
 • Objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru Kupujúcemu

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) platia na webovej stránke www.kronikazivota.sk a definujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou PLUTOS COMPANY, s.r.o, Východná 6968/26, 91108  Trenčín, IČO: 45373841, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R. (ďalej len „Predávajúci“) a medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktorá u Predávajúceho nakupuje knihy (ďalej len „Produkt“). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

Pre objednanie Produktu je nutné, aby Kupujúci splnil zákonný minimálny limit veku 18 rokov a aby vyplnil všetky požadované údaje do objednávkového formulára. Ďalej je Kupujúci pred odoslaním objednávky povinný zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť súhlas s týmito VOP, potom je možné objednávku dokončiť a odoslať.

Na výber sú tri možnosti platby za objednávku:

 1. Platba prevodom – Zaplatenie hodnoty objednávky formou prevodného príkazu je potrebné vykonať do splatnosti faktúry, ktorá je vám zaslaná do emailu po objednávke. Po uplynutí splatnosti je zaslaná na email upomienka s čakaním na platbu ešte 24 hodín. Ak platba termíne splatnosti nebude pripísaná na účet Predávajúceho, tak sa objednávka automaticky zruší. Po zrušení objednávky môže Kupujúci objednávku zopakovať. 
 2. Platba platobnou kartou Online v priebehu objednávkového procesu
 3. Platba na dobierku pri preberaní zásielky od kuriéra

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky. Kupujúci si objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jeho kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

3. Cenník

Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke a taktiež v objednávkovom formulári. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru na uskutočnenie platby a po jej úhrade aj daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru sú uvedené vrátane 10 % DPH. K cene za tovar sa účtuje poštovné a balné. V prípade zasielania do zahraničia mimo SR a ČR sa vyžaduje platba vopred vrátane ceny za dopravu. Doprava mimo SR a ČR sa počíta podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.  

4. Zabezpečenie

Predmet kúpy „Kronika života“ je produktom duševného vlastníctva a preto je zakázané akékoľvek jeho zneužitie. Kopírovanie akýchkoľvek častí je zakázané a trestné podľa platných zákonov o ochrane autorského diela.

5. Dodacie podmienky

Objednávka je podľa spôsobu platby považovaná za vybavenú vo chvíli, keď je platba za objednaný tovar pripísaná na účet predávajúceho, alebo je zaslaná na dobierku. Následne počas najbližších 2 pracovných dní, bude Kupujúcemu zaslaný objednaný tovar na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. 

 6. Odstúpenie od zmluvy – reklamácia

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar je potrebné zaslať neporušený a v pôvodnom obale. Nezasielať na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý a pošta zásielku vráti späť kupujúcemu.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3)
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebovania.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške  50 % z fakturovanej peňažnej čiastky.

Dňa 1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), podľa ktorého:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Kupujúcich, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Údaje, ktoré Kupujúci zadáva v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Kupujúcim. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň Kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách.

Ako chránime súkromie Kupujúceho? Kliknite tu: Ochrana súkromia a osobných údajov

8. Záverečné ustanovenia

Tieto novelizované obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 02. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.